Astilleros Fra

O estaleiro atópase situado na marxe dereita do río Cobo, no lugar chamado Os Campos, no porto de San Ciprián, provincia de Lugo. Son máis de douscentos anos, con sete xaracións ininterrumpidas de carpinteiros de ribeira construíndo ao longo de todo este tempo unha extensa variedade de embarcacións, tanto pola súa tipoloxía como polo seu tamaño, dende o máis pequeniño coma un “chalano” ata o máis grande, un cargueiro de 38 metros de eslora. Fermosos veleiros cos seus distintos apallos(quechemaríns, goletas, pailebotes, etc;), embarcacións menores de vela latina, vapores, motores, boniteiros, tartrafos, palangreiros, embaracacións de recreo de vela, remo, motor… Actualmente temos un proxecto para renovación total da nave.

Construímos todo tipos de embarcacións para pesca, empregramos os cascos tradicionais de pesca para embarcaciónes de recreo, deseñando os sues interiores con todas as comodidades que poden ofrecer os de poliéster e superando as súas condicións de navegabilidade, ofrencendo unha lonxevidade moi superior a outros materiais.

Entregamos o  barco listo para navergar, con motor, electricidade, sistemas de navegación, etc.

-Construimos todo tipo de embarcacións
-Deseño de interiores
-Cascos tradicionais de pesca
-Reperacion de embarcacións

El astillero se encuentra situado en la margen derecha del río Cobo, en el lugar llamdo Os Campos, en el puerto de San Ciprián, provincia de Lugo. Son más de doscientos años , con siete generaciones ininterrupidos de carpinteros de ribera construyendo a largo de todo este tiempo una extensa variedad de embarcaciones, tanto por su tipología como por su tamaño, desde el más pequeño como un “chalano” hasta el más grande, un carguero de 38 metros de eslora. Hermosos veleros con sus diferen tes aparejos (quechemarín, goletas, pailebotes, etc;), embaraciones de recreo de vela , remo, motor…Actualmente tenemos un proyecto para la renovación total de nave.

Construimos todo tipo de embaraciones para pesca, empleamos los cascos tradicionales de pesca para embarcaciones de recreo, diseñando sus interiores con todas las comodidades que pueden ofrecer los de poliéster y superando sus condiciones de navegabilidad, ofreciendo una longevidad muy superior a otros materiales.

Entregamos el barco listo para navegar, con motor, electricidad, sistemas de navegación, etc.

-Construimos todo tipo de embarcaciones
-Deseño de interiores
-Cascos tradicionales de pesca
-Reperacion de embarcaciones

The shipyard is located on the right bank of the river Cobo, situated in an area named “Os Campos,” (The Fields), in the harbour of San Ciprian, in the Province of Lugo. With over two-hundred years and seven consecutive generations of traditional “ribera” carpentry, the shipyard constructs vessels of various varieties, both by classification and size, from small dories to large freigters of 38 meters from bow to stern; beautiful sailings ships with different tackles (“quechemarin,” schooners, “pailebotes,” etc; pleasurecraft, rowboats, motorboats and currently,  an ongoing  project for the total restoration of  crafts.

We also build all types of vessels for fishing; employ traditional fishing hulls for pleasure crafts , design their interiors and employ  polyester and other modern materials which provide for longer longevity.  Upon completion, we deliver the a fully readied vessel ready to sail, including powerplant, electronics, navigation systems, etc;

-We build all types of wooden vessels
-Custom Designed Interiors
-Traditional fishing Hulls
-Repair and Vessel Restorations

Translate »
EnglishGalicianSpanish
EnglishGalicianSpanish